اگر بگوییم روزگار چه سریع میگذرد معلوم میشود که زمان بر ما خوش گذشته است.

- ما کسی نیستیم ؛ ما کسی میشویم.

- ثانیه ای که میگذرد دیگر باز نمی گردد؛ اما ثانیه ای که در آن اندیشه ای صورت میگیرد میتواند آینده ما را بسازد .پس ثانیه ها را از دست ندهیم.

- نفس سرزنشگر انسان های نادان زمانی بیدار میشود که دیگر کار از کار گذشته است.
- بد به حال انسانی که در کهن سالی حسرت دوران جوانی را خورد زیرا که عمرش تباه شده است.
- چه بسیار افرادی که کلید درب هدف هایشان را نیافته اند و فکر می کنند آن را باز کرده اند.
- انسان های موفق کسانی اند که از نقد بیش تر از تعریف لذت می برند.
- تخریب کردن شخصیت افراد بد تر از کشتن آن هاست.
- در زندگی باید قله های مرتفع تر را فتح کنیم ؛ اما در بالای قله نباید به پایین نگاه کنیم (مغرور شویم) چرا که سقوط خواهیم کرد .
- غرور انسان را از جاه به چاه می اندازد.

- به جای آن که هر روز به چند هدف فکر کنیم؛ یک هدف را به سرانجام برسانیم .

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 19:49 توسط دوست |